ᐱᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᒥᕐᙳᐃᓯᕐᕕᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᓄᓇᕘᒥ

ᓯᕗᓕᕐᑎᒋᔭᐅᓂᖅ” ᑲᒪᒋᐊᕈᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᑲᔪᓐᓂᖃᓐᓂᐊᕐᒪᑦ ᐃᓅᓱᒃᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑕᐅᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᓐᓂᕐᒧᑦ; ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᓕᓴᐃᔨᖃᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᓴᓈᒃᓴᕐᑖᕈᑎᖃᓐᓂᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓅᓱᒃᑐᓄᑦ ᐃᓐᓇᓵᓄᑦ; ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᓱᕈᒃᑲᓐᓂᕈᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐊᓂᐊᓯᒪᓕᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥᑦ ᓱᕈᓯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᓱᒃᑐᓄᑦ, ᐱᖃᑕᐅᑎᑦᑎᓂᒃᑯᑦ ᐃᖃᐃᓕᓴᕐᓂᕐᒧᑦ, ᕿᑎᓐᓂᕐᒧᑦ, ᓂᕿᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᒃᑯᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᓄᑦ.

ᐱᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᒥᕐᙳᐃᓯᕐᕕᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᓄᓇᕗᖕᒥ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕋᓱᐊᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᓪᓗᑎᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᓕᕈᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓯᓂᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐃᓅᓱᒃᑐᓂᒃ ᓯᕗᓕᕐᑎᕈᖅᐸᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᑲᒪᒋᔭᖃᓕᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᑉ ᓯᓚᑖᒍᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ ᓴᖅᑮᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓅᓱᒃᑐᑦ ᓱᕈᓯᓛᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᓱᒃᑐᓄᑦ. ᐃᓅᓱᒃᑐᑦ ᖃᓄᖅᑑᕈᓗᔭᕈᓐᓇᕐᒪᑕ ᐃᓱᒪᒥᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐃᓱᒪᒍᓯᖃᖅᑐᑎᒃ. ᐱᙳᐊᖅᑐᓕᕆᔨᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᕐᙳᐃᓯᕐᕕᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᓄᓇᕗᖕᒥ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕈᒪᕗᑦ ᐃᓅᓱᒃᑐᓂᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ. ᑐᓂᔭᐅᔭᕋᐃᒐᒥᒃ ᐊᔪᙱᓕᕈᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᔭᕋᐃᒐᒥᒃ ᓯᕗᓕᕐᑎᐅᓕᓲᖑᒻᒪᑕ, ᐊᑲᐅᔪᒥᒃ ᐊᓯᔾᔩᔪᓐᓇᓲᖑᔪᑦ ᓄᓇᒥᖕᓂ. ᐱᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᒥᕐᙳᐃᓯᕐᕕᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᓄᓇᕗᖕᒥ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᓂᖃᕈᒪᕗᑦ ᐃᓅᓱᒃᑐᓂᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᖃᑕᐅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ, ᓯᕗᓕᕐᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᔪᓐᓇᕐᓯᒍᓐᓇᕈᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑕᐅᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ ᐊᑐᓕᕐᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᒻᒥᓐᓄᑦ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᖅᑮᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥᒃ ᐊᓂᐊᓯᒪᓕᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᕕᒃᓴᖃᕐᕕᒃᓴᓂ ᓱᕈᓯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐃᓅᓱᒃᑐᓄᑦ ᓄᓇᒥᓐᓂ. ᐱᓂᐊᕐᓂᕋᕈᑎᖃᖅᓯᒪᕗᒍᑦ ᐅᓄᕐᓯᓂᕐᓴᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓂ ᐊᓂᐊᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᔪᓐᓇᕐᑐᓂᒃ.

ᐃᑲᔪᓐᓂᖃᕈᑎᖏᑦ ᐱᐅᔪᓂᒃ ᐱᙳᐊᖅᑐᓕᕆᔾᔪᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᕿᑎᒍᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑏᑦ ᒥᑭᓪᓕᑎᕐᑕᐅᔭᕆᐊᖃᙱᓚᑦ…. ᑎᒥᒋᓐᓂᖅ, ᐃᓱᒪᖃᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᖃᑎᒋᔭᐅᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᓐᓂᖃᕐᒪᑕ. ᐊᒥᓱᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑎᒥᒋᓐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᓐᓂᖃᖅᐳᑦ ᕿᖃᑐᐃᓐᓇᕈᑕᐅᙱᒻᒪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᐃᑦᑎᓗᐊᕐᑕᐃᓕᒪᒍᑕᐅᓪᓗᓂ, ᐋᓐᓂᐊᑖᕐᓴᕋᐃᙱᓂᕐᓴᐅᓪᓗᑎᓪᓗ, ᑎᒥᒥᒍᓪᓗ ᐋᓐᓂᐊᕐᑖᐃᓕᒪᔾᔪᑕᐅᔪᓂ ᐊᐅᒥᒍᑦ ᐱᐅᓯᒍᑕᐅᓲᖑᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᒻᒪᕆᐅᓛᖑᓪᓗᓂ ᐃᓅᓯᖃᑯᑖᓐᓂᕐᓴᐅᓱᖑᒻᒪᑕ. ᐃᓱᒪᒥᒎᖅᑐᑦ ᐃᓱᒪᓪᓗᓐᓇᕐᒪᑕ ᓄᓇᕗᖕᒥ. ᐃᖃᐃᓕᓴᖃᑦᑕᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᙳᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᑲᐅᓯᕚᓪᓕᕈᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒪᑦ ᐃᓱᒪᒥᒍᑦ ᐊᑲᐅᙱᒍᑎᖏᓐᓄᑦ, ᐃᓱᒫᓗᓕᕐᓴᕋᐃᙱᓂᕐᓴᐅᓲᖑᓪᓗᑎᓪᓗ ᐊᒃᓱᕈᓐᓇᑑᒃᑯᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓅᓯᕐᒥᓂ ᖃᐅᑕᒫᑦ. ᐃᓱᒪᔪᓐᓇᑎᐊᕐᓂᖅ ᐃᑲᔪᓐᓂᖃᖅᐳᖅ ᕿᑲᕈᓱᒃᑐᐊᓘᑐᐃᓐᓇᐅᖏᓪᓗᑎᒃ, ᐊᒃᓱᕈᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᕿᓪᓕᕚᓪᓕᕈᑕᐅᓲᖑᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᓯᖃᑦᑎᐊᓂᕐᓴᐅᓕᓲᖑᓪᓗᑎᒃ. ᐱᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᖃᕐᕕᒃᓴᒫᑦ ᐊᑲᐅᔪᒃᑯᑦ ᐊᑦᑐᐃᓂᓐᖃᕈᓐᓇᕐᒪᑕ ᐃᓅᖃᑎᑦᑎᓐᓄᑦ. ᓄᓇᖃᖅᑎᓪᓗᑕ ᓄᓇᕗᖕᒥ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᐊᑦᑐᐊᔪᑦ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᖅᐸᒻᒪᑕ ᐃᓅᓯᕆᔭᑦᑎᓐᓂᒃ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᑎᓐᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᓴᖅᑮᓂᕆᕙᒃᑕᑎᓐᓂᒃ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᖅᐸᒃᑐᑦ ᐱᕚᓪᓕᕐᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒪᑕ ᐱᖃᑕᐅᓂᒃᑯᑦ ᐱᙳᐊᕈᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐱᕚᓪᓕᕈᑕᐅᓪᓗᑎᒃ, ᐱᕋᔭᒃᐸᒃᑐᑦ ᖃᑦᑏᓐᓇᐅᓂᕐᓴᐅᓕᓲᖑᓪᓗᑎᒃ, ᐊᑭᓕᕐᓱᕐᑕᐅᓇᑎᓪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᒪᓂᕐᓴᐅᓕᕈᑕᐅᓲᖑᓪᓗᓂ, ᐃᓚᔮᕇᓪᓗ ᐃᓚᒌᑦᑎᐊᓂᕐᓴᐅᓕᓲᖑᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄ`ᖕᒧᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑕᐅᓲᖑᓪᓗᑎᒃ.

ᐅᖓᑎᒃᑲᓐᓂᐊᓅᓱᖑᒻᒪᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒍᑎᐅᔪᑦ ᐃᓄᖕᒨᕐᑐᑦ, ᐱᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ, ᐊᑑᑎᖃᖅᑐᓂᓗ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ. ᐱᙳᐊᖅᑐᓕᕆᔾᔪᑏᑦ ᑮᓇᐅᔭᕐᑐᓗᐊᕋᑎᒃ ᑲᒪᒋᐊᕈᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒪᑕ ᐊᒥᓲᓂᕐᓴᓄᑦ ᐊᑲᐃᓪᓕᐅᕈᑎᓄᑦ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᐃᓱᒪᒋᓗᒋᑦ ᐃᓅᓱᒃᑐᕆᔭᕗᑦ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓯᒪᒻᒪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᕋᕈᑕᐅᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᑎᒃ, ᐱᙳᐊᕐᑐᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᖃᑦᓯᓐᓇᕈᖅᐹᓕᑦᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᒪ ᐃᓅᓱᓗᐊᖅᑐᓄᑦ ᐱᕋᔭᙱᓂᕐᓴᐅᓕᕈᑕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᓂ, ᓱᕐᕋᓇᕐᑐᑐᙱᓂᕐᓴᐅᒍᑕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒥᐊᓗᓗᐊᖏᓂᕐᓴᐅᒍᑕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᓂ, ᐃᓐᓇᕈᕇᙱᑦᑐᓂᓪᓗ ᓇᔾᔨᓕᕐᑕᐃᓕᒍᑕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥᑦ ᓄᖅᑲᐃᓇᙱᓂᕐᓴᐅᓲᖑᓪᓗᑎᒃ, ᐃᓕᓴᔪᒪᓂᖃᓐᓂᕐᓴᐅᒍᑕᐅᓲᖑᓪᓗᓂᓗ. ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᒍᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓚᔮᕇᓄᑦ ᐃᓚᒌᒃᑎᐊᓂᕐᓴᐅᓂᕐᒧᑦ, ᐱᕚᓪᓕᕐᑎᑦᑎᓱᖑᓪᓗᓂᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᑎᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓯᓯᒪᓂᕐᓴᐅᖃᑎᒌᒍᑕᐅᓲᖑᓪᓗᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᒥᓂᒃ ᑐᙵᓱᒃᑎᑦᑎᓂᕐᓴᐅᒍᑕᐅᓲᖑᓪᓗᓂ, ᐱᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᒍᑏ ᐃᓅᓯᖃᑦᑎᐊᓕᕈᑕᐅᓂᕐᓴᐅᓲᖑᒻᒪᑕ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᓄᑦ.

ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᖅ ᖃᐅᔨᒪᓕᕈᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐃᑲᔪᓐᓂᖃᓐᓂᖓᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ. ᐅᓇ ᐆᒃᑑᑎᒋᓗᒍ, ᐱᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᑐᕌᓕᕈᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᓕᕈᑕᐅᓗᓂ ᐃᓅᓱᒃᑐᒧᑦ ᐱᖃᑕᐅᖃᑦᑕᑎᓪᓗᒍ, ᐃᒻᒥᓃᕐᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ, ᐃᒻᒥᓂᓪᓗ ᐱᐅᒋᒍᑎᒋᓗᓂᐅᒃ, ᖃᐅᔨᒪᓂᖅᑖᕈᑎᒋᓗᓂᐅᒃ, ᐃᒥᐊᓗᓗᐊᖃᑦᑕᖏᓐᓂᕐᓴᐅᓗᓂ, ᐃᓚᔮᕆᓪᓗ ᐃᓚᒌᒃᑎᐊᓂᕐᓴᐅᒍᑎᒋᓗᒍ, ᐊᑭᓕᕐᓱᑕᐅᙱᒃᑲᓗᐊᕐᓗᓂ ᑲᒪᖃᑕᐅᔪᒪᓂᕐᓴᐅᒍᑎᒋᓗᒍ, ᑖᒃᑯᐊᓕᒫᑦ ᐊᑕᐅᑦᑎᒃᑰᖅᑕᐅᔪᐃᓐᓇᐅᔪᓐᓇᕐᑐᑦ. ᑲᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᑲᔪᓐᓂᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᐃᓱᖃᙱᑦᑐᑦ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐊᑦᑐᐃᓂᖓ ᐱᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᐅᑉ ᐊᑭᑐᓗᐊᕋᓂ ᐱᔨᑦᑎᕈᑕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᖅ ᐃᓅᖃᑎᒌᓄᑦ ᑖᒃᑯᓇᖓᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑎᐅᕙᒃᑐᓂᑦ.

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᑐᕌᖅᑕᐅᔪᖅ

ᐊᖅᑯᑎᖃᕈᑕᐅᓗᓂ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐱᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᙱᓕᒃᑲᓐᓂᕈᑕᐅᓂᐊᕐᑐᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓯᓂᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᒍᓐᓇᕈᑕᐅᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑎᒍᑦ ᐱᐅᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥᑦ ᐊᓂᐊᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓱᕈᓯᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᓱᒃᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ.’

ᓯᕗᓪᓕᕐᐹᖑᑎᑕᐅᔪᑦ

1. ᐅᓄᕐᓯᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕚᓪᓕᕆᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᔪᙱᓕᕈᑕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᖕᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᓂᖅᑖᕈᑎᒋᔪᓐᓇᕐᑕᖏᑦ; ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᑖᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑕᐅᖏᓐᓇᕈᑎᖃᕈᓐᓇᕐᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑖᕐᐸᓪᓗᑎᒃ ᐃᑲᔪᕐᑎᒥᒃ ᓴᓈᒃᓴᑖᕐᕈᑎᑎᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᒥᒃ.

2. ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᓗᑎᒃ ᑐᑭᓯᓯᒪᔪᐃᓐᓇᐅᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᕐᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥᑦ ᐊᓂᐊᓯᒪᓕᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒃᓴᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᖃᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ, ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐸᕐᓇᒍᑎᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᓴᖅᑮᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐸᕐᓇᓯᒪᒍᑎᓂᒃ.

3. ᑲᑎᒪᑎᑕᐅᕙᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐸᕐᓇᒍᑎᓕᐅᕐᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᖅ:

ᑖᓐ ᑰᕆ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑖ: dcurrie@rpan.ca
ᐅᖄᓚᐅᑖ: 613-876-0491