ᖃᐃᖁᔨᓂᐅᔪᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓕᖕᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᔨᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ!

ᐊᐅᓪᓛᖃᑎᖃᕐᓗᓂ ᒪᕐᕉᖕᓂ−ᐱᖓᓱᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᖃᓗᖕᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᔪᒪᔪᓄᑦ ᑕᖕᒫᕐᕕᖕᒥ! ᐅᐊᖕᓇᕐᒥ ᐋᖅᓂᐊᕆᐅᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃ ᐃᓅᓕᓴᐃᓂᕐᒧᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑐᖖᒐᕕᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᐳᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒧᑦ: ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔪᒪᔭᒥᓂᑦ ᑕᖕᒫᕐᕕᖕᒥ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ*

ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒧᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᒃ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᒫᔾᔨ 29, 2019−ᒥ