ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ

ᐊᖏᕐᕋ » ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ

ᓴᖅᑭᑦᑎᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᒐᒃᓴᓂᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᖅᑯᑎᒋᓪᓗᒍ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᕐᓂᖅ

27 ᒫᔾᔨ 2019

(ᒫᔾᔨ 27, 2019 – ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ) ᐃᑉᐸᒃᓴᖓᓂ 20-ᒋᓕᖅᑕᖓᓂ ᓇᓪᓕᐅᓐᓂᖅᓯᐅᕐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᕗᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓂᕆᓚᐅᖅᑕᖓ, ᐃᓄᐃᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᓯᓚᐅᖅᐳᑦ ᐅᖓᑖᓂ $5.4 ᒥᓕᐊᓐ ᐊᕐᕌᒍᑦ ᐱᖓᓱᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᓴᐃᔾᔪᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᕈᕐᕕᒃᑯᑦ. “ᐃᓄᐃᑦ ᐅᐱᒍᓱᒃᑎᐊᖅᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᓯᔭᕆᐊᒃᓴᖅ ᐱᕈᕐᕕᒃᑯᓐᓂᒃ ᐊᖑᒻᒪᑎᓕᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᑭᓐᖒᒪᔭᐅᔪᒥᒃ  ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓄᑦ ᓴᓐᖏᔪᒥᒃ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᒪᑕ, ᐅᓄᖅᓯᒋᐊᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᕐᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᖅᓯᓂᐊᕐᒪᑕ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᓪᓚᒡᓗᑎᒃ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᒪᑭᒋᐊᖅᑕᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖓᑦ ᐊᓗᑭ ᑰᑦᑎᖅ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒋᔭᐅᓗᑎᒃ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᔪᑦ ᓄᓇᖃᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂ, ᐱᕈᕐᕕᒃ ᓴᓇᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᓕᓴᐃᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓴᐃᓗᑎᒃ ᐃᒪᐃᑦᑐᓂᒃ ᓴᖅᑭᑦᓯᖁᓪᓗᒋᑦ: ᐅᓄᕐᓂᖅᓴᐃᑦ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᓐᓇᖅᓯᓗᑎᒃ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓕᓴᐅᑎᓂᒃ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᑭᓐᖒᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓄᖏᑕ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᖅᓯᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ; ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ, ᐅᓄᕐᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᖃᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᐃᓕᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓕᐅᓂᕐᒧᑦ; ᓴᓐᖓᒃᑎᒋᐊᕐᓗᑎᒃ ᐅᓄᖅᓯᒋᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒻᒪᕆᖕᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᖏᑕ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᒻᒪ…

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᒃ

25 ᒫᔾᔨ 2019

ᑕᖕᒫᕐᕕᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐅᐊᖕᓇᕐᒥ ᐋᖅᓂᐊᕆᐅᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃ ᐃᓅᓕᓴᐃᓂᕐᒧᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᖖᒐᕕᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᐳᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔪᒪᔭᒥᓂᑦ ᑕᖕᒫᕐᕕᖕᒥ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ* ᑕᖕᒫᕐᕕᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᖅᐳᖅ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᔪᒥ ᒪᐃ 6-10, 2019−ᒥ. ᑕᖕᒫᕐᕕᐅᑉ ᑐᙵᕕᒋᓂᐊᖅᑕᖓ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒦᓐᓂᐊᖅᐳᖅ (NAC), ᑕᖕᒫᕐᕕᐅᑉ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᖏᓐᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᓗᑎᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐋᓐᓂᐊᕕᖓᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᐅᑉ ᐱᓕᕆᙳᐊᕐᓂᐅᔪᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᖓᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᕈᓯᕐᓂᑦ. 20−ᓂ ᐃᓄᖕᓂ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂ ᐅᑭᐅᖃᖅᑐᓂ 15−ᓂ ᐅᖓᑖᓄᓪᓗ ᑕᒪᒃᑭᓂ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓂᐊᖅᐳᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᔪᒥ ᑕᑭᓂᐅᔪᒥ ᑕᖕᒫᕐᓂᐅᔪᒥ ᐃᒪᐃᓕᐅᕐᓂᐊᖅᖢᑎᒃ: ᐱᕕᒃᓴᖃᕐᓗᑎᒃ ᐆᒃᑐᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒡᒐᒥᑎᒍᑦ ᐃᓅᓕᓴᐃᓂᐅᔪᓂ ᐊᔪᙱᓐᓂᐅᔪᓂᑦ (ᒥᖅᓱᖅᐃᓂᕐᒥ, ᕿᑯᖅᓯᓂᕐᒥ, ᐊᒻᒪ ᐊᒥᓱᒃᑲᓐᓂᕐᓂ); ᐳᓚᕋᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᕿᒥᕐᕈᓇᒡᓗᑎᒃ ᐃᓂᐅᔪᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᔪᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᐸᖕᓂᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᖢᑎᒃ (ᓲᕐᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃ ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥ); ᑲᑎᖃᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥ ᐱᓕᕆᓂᖃᕈᒪᔪᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕈᒪᔪᓂᑦ; ᑲᑎᖃᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᐃᓄᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᐱᖅᓱᕐᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖏᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓄᑦ; ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓗᑎᒃ ᖃᓄᐃᑦᑐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᐅᔪᒥ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂ ᑕᒪᒃᑭᓄᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᔪᓄᑦ (ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᔪᒥ ᐃᖃᐃᓕᓴᐃᔨᐅᑉ ᐃᑲᔪᖅᑎᖓᓄᑦ, ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᒥ ᓘᒃᑖᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎ ᑐᓵᔨᐅᓂᕐᒧᑦ) ᐸᕐᓇᐃᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕆᓛᖅᑕᒥᓂᑦ…

ᖃᐃᖁᔨᓂᐅᔪᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓕᖕᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᔨᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ!

25 ᒫᔾᔨ 2019

ᐊᐅᓪᓛᖃᑎᖃᕐᓗᓂ ᒪᕐᕉᖕᓂ−ᐱᖓᓱᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᖃᓗᖕᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᔪᒪᔪᓄᑦ ᑕᖕᒫᕐᕕᖕᒥ! ᐅᐊᖕᓇᕐᒥ ᐋᖅᓂᐊᕆᐅᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃ ᐃᓅᓕᓴᐃᓂᕐᒧᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑐᖖᒐᕕᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᐳᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒧᑦ: ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔪᒪᔭᒥᓂᑦ ᑕᖕᒫᕐᕕᖕᒥ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ* ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒧᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᒃ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᒫᔾᔨ 29, 2019−ᒥ

ᒪᑭᒋᐊᖅᑕ ᑐᓴᕋᑦᓴᓐᖑᖅᑎᑕᐅᔪᖅ

12 ᔫᓂ 2018

(ᔫᓂ 12, 2018 – ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ) ᒪᑭᒋᐊᖅᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᓕᒻᒪᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᑎᒪᓚᐅᕐᒪᑕ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᐋᔩᕋᕈᑎᖃᖅᑐᑎᒃ ᕿᒥᕐᕈᓪᓗᑎᓪᓗ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓂᒃ ᒪᑐᐃᖓᔪᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᒐᕐᓴᐅᑎᓂᒃ ᑐᓂᔭᐅᓚᐅᖅᑐᓂᒃ 2017 ᐅᑭᐊᑦᓵᖓᓂ. 9 ᑐᒃᓯᕋᐅᑏᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᒋᐊᖅᑕ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᓯᑕᒪᓄᑦ ᓯᕗᓪᓕᕐᐸᐅᔾᔭᐅᔭᕆᐊᓕᓐᓄᑦ ᓇᓕᖅᑯᑦᓯᔪᑦ: ᒥᑭᓂᖏᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖃᑦᑕᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᒃᓴᑦ, ᐃᓘᓐᓈᒍᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ ᑲᔪᓯᐊᑦᓯᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ, ᑐᓐᖓᕕᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᕐᓴᐅᑎᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᐃᓐᓇᐃᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᖁᑦᓯᓂᕐᓴᒥᒃ ᐱᓕᖕᒪᒃᓴᐅᑎᒃᓴᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᓂᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒃᓴᓪᓗᐊᑕᑦ. ᐅᑯᐊ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ: ᐱᖓᓱᓄᑦ−ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ; ᑲᔾᔮᕆᐊᖅᑐᕐᕕᓕᕆᔩᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑕᕆᐅᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᑲᔪᖏᕐᓴᐅᑎᖏᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᐅᓚᔫᓕᐅᕆᔩᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐ ᖃᔪᖅᑐᕐᕕᒃ ᒪᕐᕉᓄᑦ−ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ; ᓄᓇᕗᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᕗᑦ ᖁᕐᓗᖅᑐᖅ ᕼᐊᒻᓚᒃᑯᖏᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ−ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ; ᓄᓇᕗᒻᒥ Hitmakerz ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᑦ “ᒪᑭᒋᐊᖅᑕ ᖁᕕᐊᒋᔭᓕᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᓯᒪᓂᐅᔪᒥᒃ ᒫᓐᓇᒧᑦ. ᒫᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖃᑦᓯᐊᓕᖅᑐᒍᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᔭᐅᖅᑐᐃᓂᐊᖅᑐᓂᓪᓗ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓯᕗᓕᖅᑕᐅᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ, ᓂᕆᐅᒋᑦᓯᐊᑕᒃᑲ ᑕᑯᓂᐊᕆᐊᖏᑦ ᐱᓇᓱᐊᒐᑦᑎᒍᑦ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᔪᓐᖏᑦᑐᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᐅᓚᑕᖏᓐᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ, ᐊᓗᑭ ᑰᑦᑎᖅ. “ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᖁᕕᐊᒋᔭᓕᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓂᒃ ᒪᑭᒋᐊᖅᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᓕᒻᒪᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᒃᑯᑦ. ᑯᐊᐳᕇᓴᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ ᑲᔪᓯᕙᓪᓕᐊᓂᖏᑎᒍᑦ, ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓂᕆᐅᒋᔭᓖᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᖅᑕᖃᒃᑲᓂᕐᓂᐊᕐᓂᖓᓂᒃ ᖁᑉᕙᑲᓐᓂᕈᑎᒃᓴᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᖕᒪᓴᕐᓂᒧᓪᓗ ᓇᓖᕌᕐᕕᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ…