ᐱᕈᕐᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕆᐅᕈᒫᓕᕐᑐᓄᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ

ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐱᕈᕐᕕᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕆᐅᕈᒫᓕᕐᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᓚᐅᕐᒪᑦ ᕿᑎᖅᑰᕐᒥ ᔪᓐᓄᐊᕆ 14, 2016-ᖑᑎᓪᓗᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑐᑦ ᖃᕆᐊᖓᓂ ᐅᓛᔪᖅ ᓄᑲᑦᑎᐅᓂᕐᓴᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᓂ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕐᕆᐅᓐᓂᑰᙱᑦᑐᓄᑦ ᓱᕈᓯᓛᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ ᐅᑭᐅᓕᓐᓄᑦ 2.5-4-ᓂᒃ. ᐱᕈᕐᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕆᐅᕈᒫᓕᕐᑐᓄᑦ ᐃᓕᓴᐃᒍᑎᑦ ᓱᕈᓯᓛᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑕᐅᕙᒻᒪᑕ ᑐᕌᖓᓪᓗᑎᒃ ᓱᕈᓯᓛᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᓐᓂᖃᖅᑐᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᙱᑕ ᒪᓕᒐᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕚᓪᓕᕐᓯᒪᒍᑎᖃᖅᑐᑎᒃ ᒫᓐᑎᓱᐊᕆ ᐃᓕᓴᐃᒍᑎᖏᓐᓂᒃ. ᑐᕌᒐᕆᓗᐊᕐᑕᖏᓪᓕ ᐱᑕᖃᖅᑎᑦᑎᒍᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᒃᑯᑦ ᐃᓕᓴᐃᒍᓯᓂᒃ. ᐱᕈᕐᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕆᐅᕈᒫᓕᕐᑐᓄᑦ ᐃᓕᓴᐃᒍᑎᖏ ᓴᖅᑮᒍᑕᐅᓯᒪᒻᒪᑕ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᒍᑎᓂᒃ ᐃᓛᒃᑯᖓᐅᖅᑐᒋᑦ, ᐃᓕᓴᐃᒍᑕᐅᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐱᕈᕐᕕᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕆᐅᕈᒫᓕᕐᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᖏᓐᓄᑦ, ᖃᐅᔨᓯᒪᔭᕐᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕐᓯᒪᓕᖅᑕᒥᓐᓂᒃ ᐃᓕᓴᐃᒍᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕆᐅᕈᒫᓕᕐᑐᓄᑦ ᓱᕈᓯᓛᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᐅᔪᓄᑦ ᐊᓯᒥᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᕘᓕᒫᕐᒥ, ᐱᔪᒪᓂᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᓄᑦ ᑕᒪᑦᓱᒥᖓ ᐃᓕᓴᐃᒍᓯᕐᒥᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕚᓪᓕᑎᑦᑎᒋᐊᕈᒪᔪᓄᑦ ᐃᒻᒥᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕆᐅᕈᒫᓕᕐᑐᓄᑦ ᓱᕈᓯᓛᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔾᔪᑎᒋᕙᒃᑕᒥᓐᓂᒃ ᓄᓇᒥᓐᓂ.

Pirurvik Preschool

The Pirurvik Preschool provides Early Childhood Education that is child centered and based on the Inuit Qaujimajatugangit principles and is enrished through the use of Montessori materials. MITC funded this program.

Posted by Makigiaqta Inuit Training Corporation on Monday, September 24, 2018

 

Tessa Lochhead
819-360-9975
pirurvikpreschool@hotmail.com